chs094747 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

         


chs094747 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

運用社區中的義工媽媽、家長、退休教師等資源,幫忙學校活動順利進行,擴展學生學習經驗及視野!

DSC05085DSC05277DSC05308DSC05323P1100841P1100825P1100837P1110555P1110560P1130150  

chs094747 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMG_5665  


chs094747 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Aug 31 Fri 2018 15:26
 • 一甲

 

單元名稱

chs094747 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Aug 31 Fri 2018 15:25
 • 二甲

單元活動名稱

    搓蕃薯湯圓

chs094747 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Aug 31 Fri 2018 15:25
 • 三甲

教學主題名稱:大山嬉遊記(台語融入教學)

教材來源:自編   

chs094747 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Aug 31 Fri 2018 15:24
 • 四甲

單元活動名稱

環保「薯」

chs094747 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Aug 31 Fri 2018 15:24
 • 五甲

單元名稱 

談蕃薯,學智慧

chs094747 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Aug 31 Fri 2018 15:22
 • 六甲

單元名稱 

臺灣之寶-蕃薯

chs094747 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 23